Farsi

„مدرسهء آگوست ماکه“ (مام)

ams

 

کلیات:

 

„مدرسهء آگوست ماکه“ (مام) در محله ای بنام „بروزر برگ“ قرار دارد. این محله خود جزء منطقهء „هارت برگ“ در غرب شهر بن است.

چهار صد و سی دانش آموز دخترو بسر پنجاه معلم زن و مرد و دیگر همکاران شامل یک منشی دو مربی تعلیم و تربیت

دو سرایدار و یک صنعتگر در سال دو هزار و پنج �در محل کار خویش �واقع در خیابان „گاوس شمارهء دو“ کار خود را مجددا“ از سر گرفتند.

„میدان ورزش“ � „ایوان هنر“ و „سالن هارت برگ“ جملگی در خدمت سه مدرسهء مرکز مدارس اند. (چهار سالن��

متمایز از هم )

 

�مدرسهء اروپا در جهانی واحد

 

„مدرسهء آگوست ماکه“ (مام) خود را بعنوان „مدرسهء اروپا“ در جهانی واحد تلقی کرده�� نشان اروپا را از آن خود نموده است.

با کار در „باشگاه اروپا“� با برپائی“ جشن اروپا“ که هر ساله شعار آن تغییر میکند و در تبادل موضوعی- برنامه های همکاری اروپا در جهانی واحد – واقعیت می یابد. مدرسهء „آگوست ماکه“ (مام) بعنوان „مدرسهء آگندا“ به معرفی خویش می پردازد.

 

مدرسهء تمام وقت

 

آموزش در مدرسهء „آگوست ماکه“ (مام) در روزهای دوشنبه � چهارشنبه و پنجشنبه تا ساعت پانزده و چهل و پنج دقیقه ادامه دارد.

„سالن نهار خوری“� „دکان تنقلات“ و شرکت دانش آموزان تحت نام „قهوه خانهء اروپا“� سودای آن دارند که „راحت تن“ به ارمغان آرند. دانش آموزان در حد فاصل دو درس و بهنگام راحت باش عملی درسی� به مجموعهء جالبی از حرکت و تمدد اعصاب دسترسی دارند. از جملهء امکاناتی که برای آنها در این زمان مهیاست قرض کردن دستگاهها و بازی های مربوط بدانها� „رایانه“� „نوشیدن قهوه“ و „ورزش کردن“ است.

 

تدریس دسته جمعی با جهت گیری متفاوت و هدف مختلف � نزدیک کردن گروهها و دسته های آموزشی به یکدیگر

 

دانش آموزان دختر و بسر استثنائی و غیر استثنائی در مدرسهء „آگوست ماکه“ (مام) باهم زندگی میکنند و باهم آموزش می بینند. در شش سالهء اول تدریس پایه� تدریس دروس به دانش آموزان بر مبنای „برنامهء عمومی“ و „فوق برنامه“ خواهد بود.

 

مدرسهء مستقل ایالت „نورد راین � وستفالن“

 

در قالب „طرح مربوط به مدرسهء مستقل“ که برای خود „مدل ویزه ای“ محسوب می شود� طرف های قرار داد شامل „ایالت نورد راین � وستفالن“� „بنیاد برتلزمن“� „شهرداری بن“ و „مدارس مشارکت کننده و مشمول طرح“� این امکان را دارند که مشترکا“ و به مسئولیت خویش�دروس و سطح و مرتبت مدرسه را شکل دهند و دربارهء فضا های� آزاد به بحث نشینند.

 

 

 

برنامهء مدرسه

 

 

مدرسهء „آگوست ماکه“ (مام) بر پایهء „محور های کاری سال“ کار میکند و در „برنامه های مدرسه“ فعالیت می نماید. در سال تحصیلی دو هزار و شش � دو هزار و هفت شعار “ بین شرق و غرب � افق ها“ اساس کار قرار می گیرد. سال تحصیلی دو هزار و هفت � دو هزار و هشت بر محور “ مدرسهء زاربه � طبیعت � تداوم � به سوی برنامه ها جهت گیری نمودن“ قرار دارد.

 

„آب خوب“( آموختن امر بدیع ازپیش خویش برنامه ریزی شده“ � „شغل یابی با معرفی خود“ َ(شام) و „پولی فلوت“

 

دانش آموزان دختر و پسر مدرسهء „آگوست ماکه“ (مام) در سال تحصیلی دو هزار و سه � دو هزار و چهار با رشتهء جدیدی آشنا شدند. کلمهء اختصاری „آب خوب“ علامتی برای عنوان „آموختن امر بدیع از پیش خویش برنامه ریزی شده“ است. دانش آموزان مزبور در این رشته از جمله به کارهای مربوط به „معرفی خود جهت شغل یابی“ آماده

می شوند.

در پیشنهادات مربوط به وظائف انتخاباتی برای کلاس های هفتم � هشتم و نهم � دهم نیز محور های ویزه ای در گروههای آموزشی کوچک گنجانده می شوند. ( نمایشنامه � تبادل دانش آموز کشورهای اسرائیل و بوسنی)

 

„پولی فلوت“ : کلاس نهمی ها� در ادامه� زبان ایتالیائی می آموزند. کلاس هشتمی ها با حوزهء فرهنگ عربی مشغول می شوند.کلاس هفتمی ها به حوزه فرهنگ چینی و مغولی اشتغال می ورزند. یک کلاس ششم به حوزه فرهنگ

کره ای خواهد پرداخت. ( همانند سایر برنامه ها این برنامه نیز از سوی „شعاع هشت“ مورد حمایت قرار می گیرد)

شاید بتوانیم برای کلاس پنجمی های جدید از خدمات خانم معلم زبان هندی یا اردو بهره مند شویم.

 

طرح ها و برنامه ها

 

از میان طرح های فراوان و پروزه های مورد حمایت واقع شدهء مدرسهء „آگوست ماکه“ (مام) یاد آور نمونه هائی����� می شویم:

افیت

انتقال سینوس ( سینوس ترانسفر)

تابلوی اعلانات بر اساس مشوقات اعلانی است

به بحث آئی نوجوانان ( از جمله بنیاد برتلزمن)

شرکت های دانش آموزان خاکستری-سفید و سبک شغل یابی با معرفی خود

کمک پزشکان و داوران کد خدا منش

„شواد“ � اختصار عبارت „شرکت های والدین � آموزگاران � دانش آموزان